Kontaktne informacije
 
  01 568 15 10
  031 655 654
  info@magoss-varstvo.si
  01 568 25 45
  Dunajska cesta 106
 

 

 

 

 
Varnost pri delu

Podjetje MAGOSS-VARSTVO d.o.o. ima dovoljenje za delo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za opravljanje za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, št.: 10200-2/2014/6 z dne 15.04.2014.

Osnovne naloge:

 • priprava strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja;
 • obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju (toplotne razmere, osvetlitvene razmere, vibracije in hrup);
 • obdobne preglede in preizkuse delovne opreme;
 • priprava in izvajanje usposabljanj delavcev za varno delo;


Poleg teh nalog pa izvajamo naloge strokovnega delavca za varnost pri delu, ki obsega:

 • opravljanje vseh strokovnih nalog s področja varnosti pri delu kot zunanji strokovni delavec oziroma služba,
 • izdelovanje navodil za varno delo, pisnih dogovorov, programov varnostnih ukrepov in letnih poročil
 • izvajanje občasnega notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo
 • svetujemo pri pripravi dokumentacije z področja varnosti pri delu
 • sodelovanje s pooblaščenim zdravnikom za opravljanje nalog zdravstvenega varstva
 • sodelovanje z organi nadzora (inšpekcija) in ostalimi službami v zvezi z varnostjo pri delu
 • spremljanje stanja v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi ter boleznimi v zvezi z delom, odkriva vzroke zanje in pripravlja poročila za naročnika s predlogi ukrepov
 • svetovanje naročniku pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo,
 • svetovanje naročniku glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja
 • svetovanje naročniku pri organiziranju varnosti pri delu za opravljanje del z drugimi podjetji, kooperanti ali opravljanju del na skupnem delovišču
 • svetovanje pri namestitvi varnostnih znakov, opozorilnih tabel in nalepk
 • svetovanje naročniku pri izvajanju ali organiziranju ostalih ukrepov za varnost pri delu
 • preskusi ustreznosti ergonomskih razmer pri delu z zaslonsko opremo
 • priprava internih aktov za izvajanje ugotavljanja prisotnosti alkohola pri zaposlenih ter izvedba nadzora alkoholiziranosti


Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora vsak delodajalec sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki je izhodišče za urejanje tega področja v podjetju oz. ustanovi. V oceni tveganja se za vsako delovno mesto opredelijo in ocenijo nevarnosti in škodljivosti ter določijo ustrezni ukrepi za njihovo zmanjšanje. Oceno tveganja je treba v obliki revizij redno prilagajati novim razmeram pri delodajalcu.


Preiskave delovnega okolja

Ustreznost delovnih razmer je treba preveriti z izvedbo preiskav škodljivosti delovnega okolja. Obseg meritev (določitev parametrov) je odvisen od posameznega delovnega okolja oz. razmer, ki so zanj značilne. Dobljeni rezultati meritev so vodilo za izvedbo ukrepov, potrebnih za varovanje zdravja delavcev na delovnih mestih. Zakon zato vsem delodajalcem nalaga obvezo za izvedbo omenjenih preiskav, ki jih je treba obnavljati v skladu z Izjavo o varnosti z ocenjevanjem tveganja,.

 • meritve in analize toplotnih razmer (temperatura, relativna vlažnost, hitrost gibanja zraka, stopnja turbulentnosti, PMV, PPD, WBGT),
 • meritve in analize osvetljenosti na delovnih mestih (umetna in dnevna osvetljenost, svetlost, kontrasti),
 • meritve in analize vibracij naprav in instalacij na delovnih mestih ter predlogi sanacij čezmerne obremenitve delavcev z obstoječimi vibracijami,
 • meritve in analize hrupa strojev in instalacij na delovnih mestih ter predlogi sanacij čezmerne obremenitve delavcev z obstoječim hrupom


Pregledi in preizkusi delovne opreme

Delodajalec mora zagotoviti, da delovno opremo po namestitvi in pred prvim zagonom ali po premestitvi na drugo delovno mesto pregleda pristojna oseba. Ta izda potrdilo, iz katerega je razvidno, da je delovna oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi.

Nadzor nad delovno opremo je treba zagotoviti z rednimi kontrolnimi pregledi in preizkusi. Ti morajo biti zagotovljeni v rokih, ki jih določi proizvajalec. Če proizvajalec rokov za periodične preglede ne določi, jih je treba zagotoviti v rokih, ki ne smejo biti daljši od 36 mesecev.


Usposabljanje zaposlenih iz varnosti pri delu

Nezadostno znanje, različne spretnosti in navade ter nezadostna usposobljenost delavcev za varno delo so pomembni dejavniki, ki vplivajo na pojav poškodb pri delu in zdravstvenih okvar. Zaradi tega in v skladu z zakonskimi zahtevami morajo delodajalci poskrbeti, da je vsak delavec usposobljen za varno opravljanje dela (ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo, ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu, ter periodično na dve leti, če gre za delovna mesta s povečano nevarnostjo). Na usposabljanju se delavec seznani z delovnimi razmerami, nevarnostmi pri delu, škodljivostmi in ukrepi za varno opravljanje dela, o čemer mora delodajalec voditi evidence.

Usposabljanje poteka po programu, ki ga potrdi delodajalec, sestavljeno pa je iz teoretičnega in praktičnega dela.


Opravljanje nalog strokovnega delavca za varnost pri delu pri naročnikih

V podjetjih in ustanovah naročnikov opravljamo zakonsko predpisane naloge strokovnega delavca za varnost pri delu, ki ga morajo določiti delodajalci (ne glede na število zaposlenih in dejavnost). Osnovne naloge strokovnega delavca za varnost pri delu so: izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti, opravljanje preiskav delovnega okolja ter pregledov in preizkusov delovne opreme, spremljanje stanja v zvezi s poškodbami pri delu, izdelava navodil za varno delo, usposabljanje delavcev za varno delo itd. Naštete naloge razširimo še s celovito organizacijo, svetovanjem in nadzorom pri naročniku, sodelovanjem z inšpekcijo in pooblaščenim zdravnikom, spremljanjem zakonskih zahtev, uvajanjem tehnoloških novosti itd.

 

Dejavnosti:

 
 
MAGOSS-VARSTVO, d.o.o. | Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 568 15 10 ali 01 568 15 11 | Faks: 01 568 25 45 | Mobilni telefon: 031 655 654 | E-pošta: info@magoss-varstvo.si