Kontaktne informacije
 
  01 568 15 10
  031 655 654
  info@magoss-varstvo.si
  01 568 25 45
  Dunajska cesta 106
 

 

 

 

 
Varstvo pred požarom

Vse dobrine ki jih ustvarjate s sodelavci v podjetju lahko izginejo v ognjenih zubljih v samo nekaj minutah. Da bi to možnost zmanjšali na najmanjšo možno mero, je potrebno področje požarne varnosti urediti v skladu z zahtevami zakonodaje.

Podjetje MAGOSS-VARSTVO d.o.o. ima pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom s strani Ministrstva za obrambo – Uprave RS za zaščito in reševanje, št.: 8450-227/2011-2-DGZR z dne 16.1.2012.


Na področju varstva pred požarom opravljamo naslednje strokovne naloge:

 • izdelava ocene požarne ogroženosti objektov
 • izdelava požarnih redov
 • izdelava požarnih načrtov in načrtov evakuacije
 • organiziranje in usposabljanje zaposlenih (teoretično in praktično) za varstvo pred požarom
 • organiziranje in usposabljanje za osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
 • organiziranje in usposabljanje zaposlenih za izvajanje evakuacije iz objektov
 • izračun potrebnega števila gasilnih aparatov
 • izvajanje nadzora nad izvajanjem predpisanih ukrepov varstva pred požarom
 • organiziranje pregledov gasilnih aparatov in hidrantov
 • organiziranje pregledov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
 • vodenje vseh zakonsko predpisanih evidenc s področja varstva pred požarom
 • sodelovanje s področja varstva pred požarom v imenu naročnika z organi nadzora (inšpekcija) in ostalimi službami
 • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varstva pred požarom – pooblaščena oseba za varstvo pred požarom

 

Izdelava ocen požarne ogroženosti objektov

Namen ocene požarne ogroženosti je ugotoviti požarno ogroženost objekta, v katerem podjetje opravlja svojo dejavnost. Ocena je izhodišče za načrtovanje nekaterih ukrepov varstva pred požari, saj je od stopnje požarne ogroženosti odvisno izvajanje ukrepov varstva pred požarom (izdelava požarnega načrta in načrta evakuacije, periodika usposabljanj zaposlenih za varstvo pred požarom, izvajanje praktičnih vaj evakuacije iz objekta, stopnja strokovne izobrazbe osebe, ki je odgovorna za varstvo pred požarom, itd.).


Izdelava požarnih redov

Požarni red s predpisanimi prilogami je osnovni organizacijski predpis, s katerim podjetje ureja področje varstva pred požarom. Z določili požarnega reda so natančno definirani: odgovornosti, preventivni ukrepi, odstranjevanje gorljivih odpadkov, predvideno število porabnikov v objektu, nadzor nad izvajanjem ukrepov in dejavnosti na področju varstva pred požarom, navodila za ravnanje v primeru požara ter vsebina in periodika usposabljanj zaposlenih za varstvo pred požarom.


Izdelava požarnih načrtov in načrtov evakuacije

Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov in lastniki ali uporabniki poslovnih oziroma industrijskih objektov morajo za objekte, v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi izdelati požarni načrt in načrt evakuacije.


Usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom

Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno, oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom po programu, ki zajema teoretično in praktično znanje, predvsem o razmerah na delovnem mestu v posameznem poslovnem ali industrijskem objektu (o delovnih razmerah), o nevarnostih za nastanek požara ali eksplozije, preventivnih ukrepih, predpisih za varstvo pred požarom, opremi za varstvo pred požarom in uporabi sredstev za gašenje začetnih požarov.

Delavec se mora redno usposabljati tudi ob premestitvi na drugo delovno mesto, ob začetku opravljanja drugega dela ter ob spremembi ali uvajanju nove delovne opreme ali nove tehnologije.

Usposabljanje za osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

Poleg osnovnega usposabljanja zaposlenih iz varstva pred požarom izvajamo tudi posebna usposabljanja:

 • za osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov,
 • za osebe, odgovorne za izvajanje načrta evakuacije.

V skladu z veljavno zakonodajo je dolžnost delodajalca, da usposobi odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. V skladu z Pravilnikom o požarnem redu je potrebno izmed zaposlenih imenovati osebe odgovorne za gašenje požarov in izvajanje evakuacije, v primeru:

Za objekte in delovne prostore z do 300 zaposlenimi v izmeni je potrebno za vsako izmeno in vsako lokacijo, kjer se opravlja dejavnost, določiti osebo odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300 ljudi v izmeni se določi še dodatna oseba.

Za objekte in delovne prostore (s srednjo požarno ogroženostjo), kjer je potrebno izdelati požarni načrt, evakuacijski načrt je potrebno za vsako izmeno in vsako lokacijo, kjer se opravlja dejavnost, določiti še po eno osebo odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije, ne glede na število delavcev iz prejšnje točke. Na vsakih 200 ljudi v objektu (posamezna mikrolokacija) mora določiti še po eno odgovorno osebo.


Praktično usposabljanje za izvedbo evakuacije iz objektov

Poleg tega svetujemo pri organizaciji in izvedbi praktičnega usposabljanja za evakuiranje iz objekta ob požaru (obvezno enkrat letno za objekte, za katere je treba izdelati načrt evakuacije oz. se v njih lahko zadržuje več kot 100 oseb).


Izračun namestitve gasilnih aparatov

Pripravimo vam izračun namestitve gasilnikov v vaše poslovne prostore, ki vsebuje vrsto in vsebino gasilnih aparatov, glede na namembnost vašega poslovnega prostora in oceno požarne ogroženosti poslovnega objekta.


Opravljanje nalog pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pri naročnikih

V podjetjih (ustanovah naročnikov) opravljamo zakonsko predpisane naloge strokovnega delavca za varstvo pred požarom, ki ga pooblastijo lastniki oz. uporabniki objektov. Bistvene naloge strokovnega delavca so: svetovanje na področju varstva pred požarom v zvezi z veljavno zakonodajo, usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom, opravljanje nadzora po objektih v zvezi z varstvom pred požarom, izdelava rednih pisnih poročil o stanju, vodenje predpisanih evidenc, določenih s požarnim redom, sodelovanje z inšpekcijskimi službami s področja varstva pred požarom, policijo in gasilci po požaru itd.

 

Dejavnosti:

 
 
MAGOSS-VARSTVO, d.o.o. | Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 568 15 10 ali 01 568 15 11 | Faks: 01 568 25 45 | Mobilni telefon: 031 655 654 | E-pošta: info@magoss-varstvo.si